Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Geen kwijtschelding door peildatum eigen vermogen

Een inwoonster van Amsterdam is het niet eens met de afwijzing van haar verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het bedrag is slechts gedeeltelijk kwijtgescholden, omdat zij volgens Belastingen, gemeente Amsterdam voldoende vermogen heeft om in ieder geval een gedeelte van de belastingen te betalen.

 De vrouw zegt dat Belastingen heeft gepeild op het moment dat al haar toeslagen en haar uitkering tegelijk gestort werden. Dat geeft een vertekend beeld. Ze  leeft al jaren van een minimum inkomen. De ombudsman onderzoekt het dossier en komt tot de conclusie dat de gedeeltelijke afwijzing door Belastingen in dit geval terecht is. Het kwijtscheldingsverzoek is immers niet op inkomen, maar op vermogen afgewezen. De vrouw komt inderdaad boven de vermogensnorm voor een alleenstaande uit. Wel is de ombudsman het met haar eens dat de door Belastingen gehanteerde peildatum ongelukkig is. Soms wordt gepeild op een moment dat het inkomen en alle toeslagen zijn gestort, maar alle vaste lasten nog niet zijn afgeschreven. Dan lijkt het alsof mensen een redelijk vermogen hebben,  terwijl dit in de praktijk niet zo is. Ook gelden voor de bijstand andere vermogensnormen dan voor de gemeentelijke belastingdienst. Mensen met een bijstandsuitkering worden namelijk geacht om zelf te sparen voor vervanging van bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten. Daar wordt bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken nu onvoldoende rekening mee gehouden. De ombudsman zal dit tijdens het eerstvolgende overleg met Belastingen bespreken.